ALGEMENE VOORWAARDEN RAVOTTEN

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ravotten
met wederpartij gesloten overeenkomsten betreffende de
verkoop en/of verhuur van apparatuur, kleding en/of bijkomende
zaken.

2. Tarieven
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Betaling dient vooraf
per bankoverschrijving te geschieden of contant bij levering of
terbeschikkingstelling van de gekochte/gehuurde zaken.
Ravotten is gerechtigd een aanbetaling te verlangen.

3. Huurperiode
De afhaaltijden en retourneertijden worden in onderling overleg
vastgesteld. Wanneer de huurder de gehuurde zaak/zaken niet
op tijd retourneert, zal voor ieder(e) (deel van een) dag dat de
zaken te laat zijn geretourneerd, de dagprijs extra in rekening
worden gebracht.

4. Annulering
Tot 24 uur vr de overeengekomen afhaaltijd kan kosteloos
worden geannuleerd. Indien koper/huurder binnen 24 uur vr
de overeengekomen afhaaltijd annuleert, is de koper/huurder de
volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Bestelde taarten
kunnen nimmer worden geannuleerd.

5. Gebruik
Bij afhalen dient de koper/huurder de zaken zelf te controleren
op eventuele gebreken.
Koper/huurder wordt geacht de zaken in goede staat in
ontvangst te hebben genomen.
De huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel
waarvoor deze gemaakt is. De huurder zal met het gehuurde
omgaan als een goed huisvader.
Huurder dient de zaken in dezelfde staat terug te brengen waarin
deze geleverd zijn.

6. Verbod onderverhuur
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde zaken aan derden te
verhuren of (al dan niet tegen vergoeding) in bruikleen af te
staan.

7. Schade en verzekering
Alle schade die tijdens de huurperiode aan het gehuurde is
ontstaan komt, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan,
voor rekening van de huurder. Bij schade of vermissing is
huurder aan verhuurder een schadevergoeding verschuldigd ter
grootte van de vervangingswaarde van de betreffende gehuurde
zaak/zaken.
Huurder dient zelf zorg te dragen voor een dekkende
verzekering op de gehuurde zaken tegen verlies, diefstal en/of
schade.

8. Borg
Het staat verhuurder vrij om de borg te verrekenen met al
hetgeen verhuurder op enig tijdstip van huurder te vorderen
heeft. Retournering van de borg zal plaatsvinden nadat de
huurder de gehuurde zaak/zaken schadevrij heeft
geretourneerd.

9. Aansprakelijkheid
De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte
schade die gedurende de huurperiode, ontstaat aan personen
die gebruik maken van de gehuurde zaak/zaken of schade als
gevolg van het niet, niet naar behoren of niet naar verwachting
functioneren van de gehuurde zaak/zaken.

10. Overmacht
Indien Ravotten door overmacht wordt verhinderd om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, is Ravotten
gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Ravotten gehouden is aan
wederpartij enige schade te vergoeden.


FAQ